Ga naar de inhoud

Wie ziet straks het echte verhaal van Mira?

foto van het meisje Mira in haar schoolklas

Introductie

Minstens 1 miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met kindermishandeling, huiselijk- en seksueel geweld. Niet voor niets is signaleren en handelen volgens de wet meldcode verplicht. Op de juiste manier in actie komen, kun je leren. Maken jouw studenten straks het verschil?

Beroepskrachten maken het verschil

In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Beroepskrachten zijn sinds juli 2013 verplicht te handelen bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dat doen ze volgens de stappen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Hulp- en zorgverleners en leraren die met de meldcode werken, grijpen drie keer zo vaak in als collega’s die zo’n code niet voorhanden hebben. Maar bijna de helft van de beroepskrachten vindt dat ze onvoldoende getraind zijn om goed om te gaan met vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Des te meer reden om er structureel aandacht aan te besteden in de beroepsopleidingen.

De vijf verplichte stappen van de meldcode

  1. Het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

  2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis

  3. Een gesprek met de client

  4. Het wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen

  5. Beslissen: hulp organiseren of melden

'Studenten vinden het hartstikke interessant'

'Onze derdejaars Pabo-studenten zijn verplicht de minor Zorg en zorgverbreding te volgen. De afgelopen twee jaar werd in deze minor een facultatieve pilot gehouden over hoe je huiselijk geweld en kindermishandeling signaleert en wat je daarmee als onderwijzer in het basisonderwijs moet doen. De pilot beviel goed en zal daarom vanaf komend studiejaar verplicht zijn. Studenten vinden het hartstikke interessant . En het is nodig. Ik hoor nog te vaak verhalen dat er wordt weggekeken. Gedragsproblemen worden vaak toegeschreven aan een kind zelf, in plaats van naar zijn omgeving te kijken. Op de Pabo leren we studenten heel scherp observeren en leggen we een basis aan voor sensitiviteit voor de omgeving.'

Irmgard den Hollander, senior docent (ortho)pedagogiek en diversiteit en teamleider Pabo, jaar 3 en 4 op de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

foto van Irmgard den Hollander

‘Signaleren en handelen is juist in de zorg belangrijk’

‘Verpleegkundigen zijn bij uitstek professionals die vaardig moeten zijn in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik kreeg het idee dat onze studenten onvoldoende voorbereid waren op situaties waarbij kinderen in de knel komen. Inmiddels behandelen we het onderwerp structureel tijdens de themaweek ‘Bedreiging van het kind’ met alle tweedejaars HBO-V-studenten. Het e-learning programma van Augeo dat we gebruiken biedt educatie en mooi filmmateriaal, in de klas praten we erover en oefenen we met onder meer rollenspellen. Het is voor ons moeilijk vast te stellen of studenten hierdoor in de praktijk beter signaleren, maar ik merk wel dat ze zich bewuster zijn van de problematiek. Ze zullen niet meer zo snel zeggen: "Nee, hoor, bij ons gebeurt dat niet."

Aliza Damsma-Bakker, docent Verpleegkunde en Onderwijskundig Adviseur, onderzoeker Kenniskring Zorg en Zingeving van HBO-verpleegkunde van de hogeschool Viaa in Zwolle.

foto van Aliza Damsma-Bakker

Hoe doen jullie studenten het?

Leren jouw studenten hoe ze straks moeten handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld? Zijn ze voorbereid op het werken met de meldcode? Leg de eigen opleiding langs de meetlat via de monitor Leren Signaleren. Dan zie je hoe jouw opleiding er voor staat en krijg je advies op maat.